သင်္ချာ

Home Video lessons သင်္ချာ

Introduction to Addition

ဗီဒီယိုထဲတွင် အပေါင်းသင်ခန်းစာကိုဖော်ပြထားသည်။

Properties of Addition

ဗီဒီယိုထဲတွင် အပေါင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိသင်ခန်းစာများကိုဖော်ပြထားသည်။

Addition Techniques

ဗီဒီယိုထဲတွင် အပေါင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကို ဖော်ပြထားသည်။

Addition Using a Base 10 Abacus

ဗီဒီယိုထဲတွင် အပေါင်းဆိုင်ရာပေသီးတွက်နည်းအခြေခံများကိုဖော်ပြထားသည်။

Finding Perimeter

ဗီဒီယိုထဲတွင် အလျားအတိုင်းအတာဆိုင်ရာသင်္ချာတွက်နည်းများကို ဖော်ပြထားသည်။

Rounding Numbers

ဗီဒီယိုထဲတွင် အနီးဆုံးဆယ်ပြည့်ဂဏန်းပြောင်းခြင်းကို သင်ကြားပြသထားသည်။

Properties of Multiplication

ဗီဒီယိုထဲတွင် အမြှောက်ဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြသထားသည်။

Division

ဗီဒီယိုထဲတွင် အစားသင်ခန်းစာများကိုပြသထားသည်။

Addition with Negative Numbers

ဗီဒီယိုထဲတွင် အနုတ်ကိန်းများ ပေါင်းခြင်း၊ နှုတ်ခြင်းကိုပြသထားသည်။

Subtraction with Negative Numbers

​ဗီဒီယိုထဲတွင် အနုတ်နှစ်ထပ်ကိန်များ ပေါင်းခြင်း၊ နှုတ်ခြင်းကိုပြသထားသည်။

Multiplication with Negative Numbers

ဗီဒီယိုထဲတွင် အနုတ်ကိန်းများမြှောက်ခြင်းကိုဖော်ပြထားသည်။