ဗီဒီယိုထဲတွင် အလျားအတိုင်းအတာဆိုင်ရာသင်္ချာတွက်နည်းများကို ဖော်ပြထားသည်။

Source: Algebra2go

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/10/g3vdlesson_math_unit5_find_perimeter.mp4