ဗီဒီယိုထဲတွင် အမြှောက်ဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြသထားသည်။

Source: Algebra2go

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/10/g3vdlesson_math_unit7_multiply_property.mp4