ဗီဒီယိုထဲတွင် အနုတ်ကိန်းများမြှောက်ခြင်းကိုဖော်ပြထားသည်။

Source: Algebra2go

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/10/g3vdlesson_math_unit7_multiply_negative.mp4