ဗီဒီယိုထဲတွင် အပေါင်းဆိုင်ရာပေသီးတွက်နည်းအခြေခံများကိုဖော်ပြထားသည်။

Source: Algebra2go

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/10/g3vdlesson_math_unit2_addition_abacus.mp4