​ဗီဒီယိုထဲတွင် အနုတ်နှစ်ထပ်ကိန်များ ပေါင်းခြင်း၊ နှုတ်ခြင်းကိုပြသထားသည်။

Source: Algebra2go

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/10/g3vdlesson_math_unit2_double_negative.mp4