ဗီဒီယိုထဲတွင် အနုတ်ကိန်းများ ပေါင်းခြင်း၊ နှုတ်ခြင်းကိုပြသထားသည်။

Source: Algebra2go

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/10/g3vdlesson_math_unit2_negative.mp4