ဗီဒီယိုထဲတွင် အနီးဆုံးဆယ်ပြည့်ဂဏန်းပြောင်းခြင်းကို သင်ကြားပြသထားသည်။

Source: Algebra2go

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/10/g3vdlesson_math_unit5_rounding.mp4