သိပ္ပံ နှင့် အမှိုက်အသုံးပြုနည်းပညာ

Home Video lessons သိပ္ပံ နှင့် အမှိုက်အသုံးပြုနည်းပညာ

Where does electricity comes from?

ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ လျှပ်စစ်စီးဆင်းပုံစမ်းသပ်ချက်ကို ဖော်ပြထားသည်။

The Mighty Walls of Benin

ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ သိပ္ပံစမ်းသပ်ချက်ကိုဖော်ပြထားသည်။

WINE TEARS – Unusual experiment with wine

ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ ဝိုင်သုံး၍ စမ်းသပ်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။

WAGGING TAIL – Dog with a wagging tail

ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ ခွေးအမြှီးရုပ်ပြုလုပ်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။

WIND GENERATOR

ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ လေသုံးလှည့်စက်ပြုလုပ်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။

WATER PROOF NET – Surface Tension in Action

ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ ရေစိုခံပိုက်ကွန်ပြုလုပ်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။

WAGGING TAIL – Dog with a wagging tail

ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ ခွေးအမြှီးရုပ်ပြုလုပ်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။

VIBRATING BRUSH – Fun vibrator with a toy motor

ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ သွားတိုက်တံသုံး တုန်ခါစက်ပြုလုပ်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။

TURBINE SPINNER

ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ တာဗိုင်လှည့်စက်ပြုလုပ်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။