ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ လျှပ်စစ်စီးဆင်းပုံစမ်းသပ်ချက်ကို ဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/story_vdlesson_electricity_comes.mp4