အင်္ဂလိပ်စာ (ခမ်းအကယ်ဒမီ)

Home Video lessons အင်္ဂလိပ်စာ (ခမ်းအကယ်ဒမီ)

Animals Vocabulary Chant for Kids

တရိစ္ဆာန် (animals) ဝေါဟာရများလေ့လာနိုင်သော ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Meet the preposition

နေရာပြပုဒ်များကို မိတ်ဆက်ထားသော ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Prepositions of space

နေရာပြပုဒ်များကို မိတ်ဆက်ထားသော ဗီဒီယို (၂) ဖြစ်ပါတယ်

Go to Top