ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ဖုန်းဆင်းကဒ်များသုံး၍ အရုပ်ပြုလုပ်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_simple_simart.mp4