ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ ကျုံ့ခြင်း မြုပ်ခြင်းစမ်းသပ်ချက်ကို ဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_shrink_sink.mp4