ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ လ​၏ပုံသဏ္ဌာန်အဆင့်ဆင့်ကို သရုပ်ပြဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_phases_moon.mp4