ဒီဗီဒီယိုသည် စက္ကူကိုသုံး၍ ဟိန္ဒူဘာသာရေးအရုပ်ပြုလုပ်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_paper_ganesh.mp4