ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ လနှင့်ကမ္ဘာ မော်ဒယ်ပုံစံတည်ဆောက်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_moon_earth_model.mp4