ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ ရုပ်စုံမှန်ပြောင်းပြုလုပ်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_kaleidoscope.mp4