ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသုံး၍ သဲနာရီပုံစံ ပြုလုပ်ပုံကို ပြသထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_dropbydrop.mp4