ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ အရုပ်များကနေပုံကို တီထွင်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_doll_dance.mp4