ဒီဗီဒီယိုသည် ခွက်ကိုသုံး၍ ဟယ်လီကော်ပတာ ပြုလုပ်ပုံကို ပြသထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_cup_helicopter.mp4