ဒီဗီဒီယိုသည် ရာဘာကွင်းသုံး၍ ခွက်လှည့်ပုံကို ပြသထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_cup_chandelier.mp4