ဒီဗီဒီယိုသည် စက်ဝိုင်းပုံမှ နာရီလက်တံပြုလုပ်ပုံကို ပြသထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_clockdial_circle.mp4