ဒီဗီဒီယိုသည် ဇလုံတစ်ခုကို ဂီတသံစဉ်ထွက်အောင် ပြုလုပ်ပုံကို ပြသထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_singing_bowl-1.mp4