ဗီဒီယိုထဲတွင် Grade 7 အဆင့် မသိကိန်းတစ်လုံးပါသောတစ်ထပ်ညီမျှခြင်း ကို Simple Interest နည်းဖြင့် တွက်ချက်နည်းကို ရှင်းပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/g7vdlesson_math_unit9_simpleinterest.mp4