ဗီဒီယိုတွင် Grade 7 အဆင့် အချိုးများကို အပိုင်းချ တွက်နည်းကို ရှင်းပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/g7vdlesson_math_unit4_ratios.mp4