ဗီဒီယိုထဲတွင် Grade 6 အဆင့် အပိုင်းကိန်းများ မြှောက်နည်းကို ရှင်းပြထားသည်။ ( ပထမအပိုင်း)

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/g6vdlesson_math_unit3_multiply_f1.mp4