ဗီဒီယိုထဲတွင် Grade 6 အဆင့် အပိုင်းကိန်းများကို နံပါတ်စဥ်မျဥ်းပေါ်တွင် တွက်ချက်နည်းအကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/g6vdlesson_math_unit3_fraction_operation.mp4