ဗီဒီယိုထဲတွင် Grade 7 အဆင့်အပိုင်းကိန်းများကို နံပါတ်စဥ်မျဥ်းပေါ်တွင် တွက်ချက်နည်းကို ရှင်းပြထားသည်။ (ပထမအပိုင်း)

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/g7vdlesson_math_unit3_fraction1.mp4