ဗီဒီယိုထဲတွင် Grade 7 အဆင့် မသိကိန်းတစ်လုံး နှင့် ရာခိုင်နှုန်းတန်ဖိုးပါ တစ်ထပ်ညီမျှခြင်း တွက်ချက်နည်းကို ရှင်းပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/g7vdlesson_math_unit4_percent.mp4