ဗီဒီယိုထဲတွင် သင်္ချာအီကွေရှင်း (Equation) များကို စာပိုဒ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲပုံကိုဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/g1vdlesson_math_unit6_mathtoword-1.mp4