ဗီဒီယိုထဲတွင် သင်္ချာဂဏန်းများကို စာပိုဒ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲပုံကိုဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/10/g1vdlesson_math_unit2_wordmaths.mp4