သင်္ချာ (ခမ်းအကယ်ဒမီ)

Home Video lessons သင်္ချာ (ခမ်းအကယ်ဒမီ)

Counting in pictures

ရုပ်ပုံထဲကအရာများကိုရေတွက် ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Addition and subtraction

ပေါင်းခြင်း၊နှုတ်ခြင်းကို ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Add and subtract : pieces of fruit

သစ်သီးအပိုင်းများကိုပေါင်းခြင်း၊နှုတ်ခြင်းဖြင့်ရေတွက်ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Addition and Subtraction within 10

ကဏန်း၁၀အတွင်းပေါင်းခြင်း၊ နှုတ်ခြင်းကိုပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Addition word problems within 10

ကဏန်း၁၀အတွင်းပေါင်းခြင်းပုစ္ဆာများကိုပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Subtraction word problems within 10

ကဏန်း၁၀အတွင်းနှုတ်ခြင်းပုစ္ဆာများကိုပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Addition and subtraction within 20

ကဏန်း၂၀အတွင်းပေါင်းခြင်း၊ နှုတ်ခြင်းကိုပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Adding 7+6

(၇+၆) ကိုတွက်ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Adding 8+7

(၈+၇) ကိုတွက်ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Subtracting 14-6

(၁၄-၆) ကိုတွက်ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Go to Top