သင်္ချာ (ခမ်းအကယ်ဒမီ)

Home Video lessons သင်္ချာ (ခမ်းအကယ်ဒမီ)

Counting in pictures

ရုပ်ပုံထဲကအရာများကိုရေတွက် ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Counting in pictures

ရုပ်ပုံထဲကအရာများကိုရေတွက် ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Addition and subtraction

ပေါင်းခြင်း၊နှုတ်ခြင်းကို ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Addition and subtraction

ပေါင်းခြင်း၊နှုတ်ခြင်းကို ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Add and subtract : pieces of fruit

သစ်သီးအပိုင်းများကိုပေါင်းခြင်း၊နှုတ်ခြင်းဖြင့်ရေတွက်ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Add and subtract : pieces of fruit

သစ်သီးအပိုင်းများကိုပေါင်းခြင်း၊နှုတ်ခြင်းဖြင့်ရေတွက်ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Addition and Subtraction within 10

ကဏန်း၁၀အတွင်းပေါင်းခြင်း၊ နှုတ်ခြင်းကိုပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Addition and Subtraction within 10

ကဏန်း၁၀အတွင်းပေါင်းခြင်း၊ နှုတ်ခြင်းကိုပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Addition word problems within 10

ကဏန်း၁၀အတွင်းပေါင်းခြင်းပုစ္ဆာများကိုပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Addition word problems within 10

ကဏန်း၁၀အတွင်းပေါင်းခြင်းပုစ္ဆာများကိုပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်