ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းအကျိုးပြုသည့်အိတ် ပြုလုပ်ပုံကို ပြသထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_bernoulli_bag.mp4