အွန်လိုင်းပေါ်မှာလိမ်လည်ရင်းနှီးမှုရယူခြင်းနှင့်အမုန်းစကားများ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်

Source: Telenor and Plan Internation, Myanmar

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl3_vdlesson_cybergroom_hatespeech.mp4