အင်တာနက်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပညာရေးအခွင့်အလမ်းအတွက်အသုံးချနိုင်ပုံများ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်

Source: Telenor and Plan Internation, Myanmar

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl3_vdlesson_benefit_of_internet-1.mp4