ညစ်ညမ်းစာနှင့်ပုံများပေးပို့ခြင်းနှင့် ပိုစ့်မတင်ခင်စဉ်းစားခြင်း အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်

Source: Telenor and Plan Internation, Myanmar

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl3_vdlesson_sexting_thinkbefore_post.mp4