ကာကွယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများနှင့် အရေးယူနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်

Source: Telenor and Plan Internation, Myanmar

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl3_vdlesson_protect_report_onlinerisks.mp4