ဒုရှည်၏ထုထည်ကိုရှာခြင်းဆိုင်ရာ နမူနာ ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/g7_math2_unit8_volume_of_prism.mp4