ပိုက်သာဂိုရပ်သီအိုရမ်အား မိတ်ဆက်ထားသော နမူနာ ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/g7_math2_unit6_pythagorean_theorem.mp4