အပိုင်းကိန်းမှ ဒဿမကိန်း အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း ဆိုင်ရာ နမူနာ ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/g7_math1_unit3_fractions_to_decimals.mp4