အပိုင်းကိန်းများပေါင်းခြင်း ဆိုင်ရာ နမူနာ ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/g6_math1_unit1_add_fraction-1.mp4