ဗီဒီယို ထဲတွင် Grade 6 အဆင့် အပိုင်းကိန်းများ ပေါင်းခြင်း နှုတ်ခြင်း နှင့် စားခြင်းကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း တွက်ချက်နည်းကို ရှင်းပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/g6vdlesson_math_unit3_complex_frac.mp4