ဗီဒီယို ထဲတွင် Grade 6 အဆင့် အပိုင်းကိန်းတစ်ခုကို ကိန်းကဏန်း တစ်ခုဖြင့် မြှောက်နည်းကို ရှင်းပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/g6vdlesson_math_unit3_clear_frac-1.mp4