ရာကိန်းတန်ဖိုးရှိဂဏန်းကို နှုတ်ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/g2_math_unit10_subtract_3digit.mp4