ဆယ်ကိန်းတန်ဖိုးရှိကဏန်းကိုနှုတ်ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/g2_math_unit4_subtract_2digit.mp4