ဂဏန်း၁၀၀အတွင်းပေါင်းခြင်း၊ နှုတ်ခြင်းနည်းများကိုပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/g2_math_unit5_strategyadd_subtract.mp4