အလျားများကိုနှိုင်းယှဉ်တွက်ပြသည့် နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/g2_math_unit7_compare_length.mp4