ဆယ်ကိန်းတန်ဖိုးရှိကဏန်းကိုပေါင်းပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/g2_math_unit3_add_2digit.mp4