ရာကိန်းတန်ဖိုးရှိဂဏန်းများကို ပေါင်းပြသည့် နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/g2_math_unit9_1s10s_100s.mp4