နေရာပြပုဒ်များကို မိတ်ဆက်ထားသော ဗီဒီယို (၂) ဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/g3_eng_unit3_preposation2.mp4